REGULAMIN - Eurobus Tarnowskie Góry

517 974 952
517 974 952
Przejdź do treści

Regulamin, polityka prywatności, Rodo.

REGULAMIN
REGULAMIN PRZEWOZU OKAZJONALNEGO
realizowanego przez  F .U.H. „Eurobus” Leszek Lubosz
z siedzibą przy ul. Radzionkowskiej 67a, 42-605 Tarnowskie Góry,
NIP 645-156-02-24, REGON 240316817.
1. Postanowienia ogólne

1.1. Podstawę wydania Regulaminu stanowi art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
1.2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy Przewoźnikiem a Organizatorem.
1.3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1)   Organizator – osoba prawna lub fizyczna, zlecająca Przewoźnikowi okazjonalny przewóz osób w ramach Umowy przewozu,
2)   Pasażer – osoba, która w oparciu o indywidualną umowę z Organizatorem korzysta z usługi przewozu realizowanego przez Przewoźnika na zlecenie Organizatora,
3)   Pilot – wyznaczona przez Organizatora osoba uczestnicząca w wyjeździe i obecna podczas całego przewozu, odpowiedzialna w imieniu Organizatora za realizację spoczywających na nim obowiązków,
4)   Przewoźnik – F.U.H. „Eurobus” Leszek Lubosz lub inny podmiot realizujący na jego zlecenie przewóz w oparciu o umowę przewozu zawartą przez F.U.H. „Eurobus” Leszek Lubosz,
5)   Ramowy Program imprezy – planowany rozkład jazdy autokaru na trasie przewozu, obejmujący przynajmniej wskazanie:
a)     dokładnego adresu celu podróży,
b)    planowanych miejsc postojowych,
c)     terminu i planowanych godzin odjazdów autobusu z kolejnych punktów trasy przewozu,
d)    miejsca zakwaterowania uczestników imprezy, w tym kierowcy;
6)  Kierowca –  osoba wyznaczona przez Przewoźnika do kierowania pojazdem,

2. Obowiązki Organizatora oraz Pilota

2.1 Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia Pilota wycieczki, który podczas przewozu zobowiązany będzie do:
1)     przekazania kierowcy Ramowego programu imprezy oraz wskazania przed wyjazdem miejsc chwilowego zatrzymania pojazdu celem zabrania/odwiezienia pasażera - wyznaczonych z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego,
2)     niezwłocznego zgłoszenia Przewoźnikowi (a po rozpoczęciu przewozu – Kierowcy) konieczności modyfikacji trasy bądź zorganizowania dodatkowego postoju, która uwzględniona zostanie, o ile nie stoją temu na przeszkodzie obowiązujące przepisy oraz bezpieczeństwo przewozu,
3)     posiadania pełnej, aktualnej listy Pasażerów, w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie planowanych przejazdów przez granice państwowe, powiększonej o dwa egzemplarze (jeden dla obsługi autokaru oraz jeden dla Pilota),
4)     pouczenia Pasażerów o konieczności odpowiedniego zachowania się w trakcie podróży, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez Pasażerów,
5)     po zakończeniu podróży – do pouczenia Pasażerów o konieczności sprawdzenia kompletności posiadanego bagażu podręcznego, celem zaniechania pozostawienia go w  pojeździe przez zapomnienie,
6)     w przypadku kilkudniowych wyjazdów - zapewnienie bezpiecznego miejsca parkingowego dla pojazdu,
7)     współpracy z obsługą autokaru, pośredniczenia w kontakcie Pasażerów z Kierowcą, a razie zaistnienia takiej potrzeby kontaktowania się z Przewoźnikiem,
8)     pisemnego potwierdzenia ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Pasażerów oraz przekazania ich według kompetencji do Organizatora lub Przewoźnika.
2.2.  Organizator zobowiązuje się do uwzględnienia przy planowaniu i realizacji imprezy obowiązujących przepisów o czasie pracy Kierowców.
2.3.  Organizator zobowiązuje się do dbałości o mienie Przewoźnika oraz do zachowania czystości w pojeździe przez uczestników imprezy. Za szkody  Pasażerów  bądź Pilota wobec Przewoźnika osoba Organizator solidarnie z osobą zobowiązaną do naprawienia szkody na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Wartość szkody w mieniu ustalana jest wg. cennika nowych części zamiennych.

3. Obowiązki Pasażera

3.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w umowie przewozu punkt podstawienia autobusu co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
3.2 Niestawienie się Pasażera w miejscu i czasie zaplanowanego odjazdu traktowane jest jako jego rezygnacja z przejazdu i nie wpływa na obowiązki stron wynikające z zawartej z Organizatorem umowy przewozu, w tym m.in. na wysokość ustalonego wynagrodzenia.
3.3 Dopuszcza się możliwość ewentualnego piętnastominutowego opóźnienia podstawienia autokaru przez Przewoźnika w stosunku do godziny określonej w umowie przewozu. W razie zaistnienia powyższej sytuacji Pilot powinien do czasu przyjazdu autobusu pouczyć Pasażerów o treści niniejszego Regulaminu, tym o sposobie przygotowania bagażu do umieszczenia go w luku bagażowym oraz sprawdzić obecność uczestników wyjazdu z przygotowaną wcześniej listą.
3.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
3.5 W autokarze zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, używanie środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.6 Podczas jazdy zabronione jest przemieszczanie się po autokarze, otwieranie i zamykanie drzwi podczas jazdy. Zabrania się również zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu, opierania się  o drzwi podczas jazdy, wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i  obrażenia.
3.7  Zabrania  się przewozu zwierząt w autokarze.
3.8 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność i wszelkie skutki prawne wynikające z braku wskazanych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy.
3.9 Pasażer zobowiązany jest do dbałości o mienie Przewoźnika oraz do zachowania czystości w pojeździe i odpowiada za szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego i Prawa przewozowego.
3.10 Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
3.11 Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

4. Przewoźnik

4.1 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.
4.2 Przewoźnik bez wpływu na uprawnienia i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy przewozu, ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu pasażera który:
a)       znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b)       znajduje się w stanie wskazującym na to, że jego stan zdrowia zagraża bezpieczeństwu podróży,
c)       nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży,
d)       nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy;
4.3. Organizator planując harmonogram imprezy uwzględnia możliwość wystąpienia opóźnień w stosunku do czasu wyjazdów i przyjazdów określonych w Ramowym Planie Imprezy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika (wynikających np. z kontroli celnych, policyjnych, ITD, problemów technicznych, warunków atmosferycznych, utrudnień w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
4.4 W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia autobusu do jazdy  przez Policję lub inne organy, Przewoźnik zobowiązuje się do usunięcia awarii lub zapewnienia zastępczego środka transportu bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż 6 godzin od momentu stwierdzenia, że wystąpiła jedna z wymienionych wyżej przeszkód.

5. Bagaże

5.1 W przypadku znalezienia w pojeździe bagażu, którego nie można zidentyfikować Przewoźnik zobowiązany jest do postąpienia z nimi w sposób przewidziany w przepisach regulujących postępowanie z rzeczami znalezionymi.
5.2 Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagażu z luków bagażowych.
5.3 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 20 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
5.4 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny powinien być umieszczony we wskazanych powyżej miejscach w sposób zapewniający bezpieczeństwo i swobodę podróży pozostałym Pasażerom.
5.5 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu  ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5.6 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
5.7 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
5.8. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu przewożonego w luku bagażowym nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Bagaż powinien zostać odpowiednio zapakowany przez pasażera – w sposób dostosowany do jego zawartości i zabezpieczający go przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem.
5.9. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych jak np. sprzęt elektroniczny przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
5.10 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez Organizatora i Kierowcę. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej.

6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu winny być kierowane bezpośrednio do Przewoźnika, w trybie przewidzianym przez przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Organizator, zaś Pasażer, jedynie w sprawach dotyczących roszczeń związanych z przewozem jego osobistego bagażu.

7. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie  przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

Szanowni Państwo

      Pragniemy poinformować Państwa o zmianach w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie. 25 maja 2018 roku weszło
w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie miało wpływ na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osobowe.
Administratorem Państwa danych jest: Eurobus Leszek Lubosz, ul. Radzionkowska 67a, 42-605 Tarnowskie Góry.
Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych w ramach jego działalności gospodarczej w celu realizacji zamówień usług. Podanie danych jest dobrowolne. Odbiorcami danych mogą być jedynie Administrator Danych i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i księgową Administratora Danych.  Mają Państwo możliwość otrzymania informacji, prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do bycia zapomnianym w serwisie. Użytkownik wyrażający chęć skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw,
może wysłać maila na adres: eurobusll@poczta.onet.pl
Zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani po usunięciu, sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzanych danych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt.

Poniżej pełny zapis naszej polityki prywatności.


Pozdrawiam,
Leszek Lubosz


Wróć do spisu treści